Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego , zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem odbywa się w dniach 20-21 kwietnia 2018r. na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego
  2. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne z siedzibą w Krakowie.
  3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.
  4. Uczestnikami Kongresu są Lekarze, Fizjoterapeuci, Położne oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką kongresu oraz przedstawiciele sponsorów.
  5. W ramach Kongresu odbędą się sesje plenarne, wykłady oraz warsztaty praktyczne.
  6. Oficjalny serwis internetowy kongresu znajduje się pod adresem https://www.ptug2018.pl, https://www.ptug.pl, adres email do kontaktów konferencja@echokompendium.pl
 2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
  1. Warunkiem udziału w kongresie jest:
   • Zgłoszenie Uczestnictwa w kongresie wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej kongresu.
   • Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora w zakładce opłaty dla Lekarzy, opłaty dla fizjoterapeutów i położnych.
  2. Opłatę za kongres należy przesłać na konto Organizatora wg tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej serwisu.
  3. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w kongresie – Certyfikat.
  4. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas kongresu Uczestnik może otrzymać do 10 punktów edukacyjnych kształcenia ustawicznego lekarzy.
  5. Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Kongresie, w terminach określonych przez Organizatora – „Rejestracja udziału”.
  7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Kongresie upływa w dniu 13.04.2018r. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości skorzystania z pełnej oferty Kongresu.
  8. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie winna być dokonana w formie pisemnej wysłanej drogą mailową do organizatorów.
  9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie Organizatorowi przysługuje zwrot:
   • Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem kongresu, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 15% wartości całości opłaty.
   • Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem kongresu lub później, a zarazem wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem kongresu, Organizator ma prawo zatrzymać 50% wartości całości opłaty.
   • W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem kongresu lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną zaliczkę, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może jej żądać, wraz z odsetkami ustawowymi.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Kongresie może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Kongresem.
 3. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas kongresu
  1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla sponsorów są wyraźnie oddzielone od pomieszczeń, w których będą prowadzone wykłady i warsztaty.
  2. Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji i warsztatów satelitarnych, pod warunkiem, że Uczestnicy są o tym poinformowani, a pomieszczenia wykładowe przeznaczone na te działania są wyraźnie oznaczone.
  3. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników kongresie, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.
  4. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.
  5. Organizator kongresu nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych na powierzchnie wystawiennicze.
  6. Przedstawiciele zawodów - Fizjoterapeuci i położne nie są upoważnieni do odwiedzania stoisk firm farmaceutycznych w oddzielnym sektorze wystawienniczym – oznaczonym „Tylko dla Lekarzy”.
 4. Ceny i warunki płatności
  1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kongresie zamieszczone są na stronie internetowej kongresu.
  2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z Uczestnictwem w Kongresie. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.
  3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym na stronie internetowej kongresu, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresie wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacje Uczestników Kongresie mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu.
  3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
  2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Kongresie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kongresie.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej kongresu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami kongresu.
  7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
  8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.
  9. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kongresu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.